Základné informácie

História PD Javorina Malcov :

História družstevného poľnohospodárstva okresu Bardejov siaha do paťdesiatych rokov nášho storočia, keď v okrese Bardejov, krátko po druhej svetovej vojne, začali vznikať prvé poľnohospodárske družstvá. Medzi prvými družstvami v okrese vo februári 1950 vzniklo družstvo v obci Lukov. Tento dátum je v kronike okresu Bardejov zapísaný ako začiatok vzniku družstiev 20. storočia a obec Lukov bola medzi prvými v okrese. V roku 1959 sled dejín vytvoril situáciu na založenie Jednotného roľníckeho družstva v obci Lenartov. V roku 1974 v obci Malcov bolo založené družstvo a práve v tomto roku došlo k zlúčeniu obcí Lukov, Lenartov a Malcov do Jednotného roľníckeho družstva Javorina Malcov. Názov družstva Javorina bol pomenovaný po názve pohoria, ktoré obklopuje chotáre obcí od Čergovského pohoria až po hranice okresov Sabinov a Stará Ľubovňa. V roku 1975 boli k zlúčenému družstvu pričlenené obce Snakov a Hrabské. Proces tvorby bol ukončený v roku 1980 pričlenením obcí Livov a Livovská Huta do Jednotného roľníckeho družstva Javorina Malcov. Dnes ho tvorí sedem katastrálnych území a devať chotárov.

Všeobecná charakteristika :

Poľnohospodárske družstvo Javorina so sídlom v obci Malcov v okrese Bardejov vzniklo 7. mája 1974. Družstvo je právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou a je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov pod číslom 40/P. Poľnohospodárske družstvo sa riadi stanovami prijatými na členskej schôdzi konanej dňa 28. februára 1991 na základe zák. č. 162/90 Zb. V roku 1992 sa družstvo pretransformovalo na družstvo podielnikov schválením transformačného projektu na valnom zhromaždení konanom dňa 27. októbra 1992 v súlade s § 14 zák. č. 42/95 Zb. o transformácii družstiev.